Przełącznik Nav

Odstąpienie od umowy

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży

…………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta

…………………………………………….

adres zamieszkania

…………………………………………….

telefon kontaktowy

…………………………………………….

e-mail

…………………………………………….

nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury VAT

SO Michał Blazel,

ul. Wyzwolenia 8, 44-200 Rybnik

z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.saunyonline.pl”

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz.827.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Umowa sprzedaży została zawarta z Panem Bogdanem Blazel prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Stolarstwo Bogdan Blazel w dniu ……………….. roku/odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w dniu ………………..……………. roku.

.

………………………………..

Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)

.

i NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

Zapisz się do naszego newslettera