Przełącznik Nav

Regulamin zakupów

Regulamin zakupów

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać, ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Saunyonline.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie Saunyonline.pl, prowadzony przez firmę Stolarstwo Bogdan Blazel (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Wyzwolenia 8, 44-200 Rybnik) wpisaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 642-101-40-14, REGON 272306337
Firma została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej
przez Prezydenta Miasta Rybnika
w dniu 1 czerwca 1991 r

z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@saunyonline.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:


1. Saunyonline.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie Saunyonline.pl.

2. Klienci  mają możliwość korzystania z Saunyonline.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Saunyonline.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Saunyonline.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Saunyonline.pl dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Saunyonline.pl jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Saunyonline.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a SaunyOnline.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez SaunyOnline.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Saunyonline.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Saunyonline.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w Saunyonline.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Saunyonline.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w Saunyonline.pl w zakładce  Koszty i sposoby dostawy.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a SaunyOnline.pl dotycząca zakupu danego produktu w Saunyonline.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w saunyonline.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów..

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Saunyonline.pl, SaunyOnline.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Saunyonline.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

- Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach SaunyOnline.pl. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

- Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym SaunyOnline.pl, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

- Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Serwis Przelewy24. Serwis ten jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014 Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

- Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PRZELEWY24. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie Czas realizacji zamówienia w zakładce Informacje na dole strony. Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku Transportu dostępnym w Saunyonline.pl w zakładce Koszty i sposoby dostawy.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Saunyonline.pl , SaunyOnline.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 
W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu SaunyOnline.pl. informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach saunyonline.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „SaunyOnline.pl”, produkt należy odesłać na adres magazynu SaunyOnline.pl podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta bądź dostarczyć osobiście do Punktów Odbioru Osobistego mieszczących się w Rybniku, po wcześniejszym uzyskaniu numeru. Numer zgłoszenia można uzyskać wypełniając Zgłoszenie reklamacyjne Saunyonline.pl.

Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas nadawania numeru. Dzięki numerowi zgłoszenia rozpatrywanie zgłoszeń przez Saunyonline.pl odbędzie się sprawnie, przy czym podanie numeru zgłoszenia nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt SaunyOnline.pl Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

14. SaunyOnline.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zamówienia i zwroty, lub w formie pisemnej na adres SaunyOnline.pl podany w górnej części Regulaminu, na koszt SaunyOnline.pl, po wcześniejszym nadaniu numeru zgłoszenia, zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru zgłoszenia.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że SaunyOnline.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez SaunyOnline.pl. albo SaunyOnline.pl nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. SaunyOnline.pl rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni SaunyOnline.pl nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi SaunyOnline.pl. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym uzupełnienie niniejszego Regulaminu. Formularz odstępienia od umowy znajduje się w linku Polityka Prywatności u dołu strony. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Saunyonline.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres "sklep@saunyonline.pl" w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni  od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez SaunyOnline.pl dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru zgłoszenia takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu SaunyOnline.pl wskazanego w art. 13, na swój koszt.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Saunyonline.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu saunyonline.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe SaunyOnline.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności. Klient dokonujący zakupu w Saunyonline.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Saunyonline.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez SaunyOnline.pl w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Saunyonline.pl.

22. Stolarstwo Bogdan Blazel może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Saunyonline.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Stolarstwo Bogdan Blazel., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Saunyonline.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

23. Klient przy pierwszym logowaniu w Saunyonline.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z SaunyOnline.pl

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez SaunyOnline.pl. w ramach Saunyonline.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

II. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

Usługi świadczone przez Saunonline.pl drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta Zamawiającego, a także na udostępnieniu usługi newslettera, usługi zapytania o Towar oraz usługi polecenia Towaru w serwisach społecznościowych wskazanych na Stronie Towaru. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.

 1. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas rejestracji Konta Zamawiającego odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu zamówienia lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej w odpowiednie pole udostępnione przez Saunyonline.pl w Sklepie internetowym. Po przesłaniu poprzez stronę Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej Użytkownik otrzymuje, na ten wskazany przez siebie adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem zapisania się na subskrypcję newslettera. Z chwilą przesłania takiego potwierdzenia subskrypcji newslettera do Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Usługa zapytania o Towar dostępna jest na Stronie Towaru i polega na umożliwieniu Użytkownikowi pozostawienia kontaktowego adresu email lub nr telefonu w celu umożliwienia kontaktu ze strony Saunyonline.pl.
 4. Usługa polecenia Towaru w serwisach społecznościowych wskazanych na Stronie Towaru polega na umożliwieniu Użytkownikowi zarejestrowanemu w danym serwisie publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Użytkownika dotyczących Towaru. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Saunyonline.pl, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.
 5. Zamieszczając treści na stronie Sklepu internetowego lub udostępniając je poprzez oferowane przez Saunyonline.pl nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania tych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Saunyonline.pl jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Saunyonline.pl.
 6. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i udostępniane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Saunyonline.pl.
 7. Użytkownicy nie mogą zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Saunyonline.pl, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnice przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierających jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
 8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Saunyonline.pl zawierana jest na czas nieokreślony. Konument może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Saunyonline.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.
 9. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 10. Saunyonline.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:  
 11. a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,  
 12. b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 13. c. Saunyonline.pl otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,  
 14. d. Saunyonline.pl uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego, 
 15. e. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
 16. f. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
 17. g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 18. Saunyonline.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu internetowego. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Saunyonline.pl wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail:sklep@saunyonline.pl lub w formie pisemnej na adres Saunyonline.pl. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych i/lub Loginu, którym posługują się w dostępie do Konta Zamawiającego oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
 19. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Saunyonline.pl rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Saunyonline.pl.

III. FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

 1. W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:

a. przedpłata na konto Saunyonline.pl, tj. płatność tradycyjnym przelewem na numer konta: 55 1140 2004 0000 3202 7424 7569 MBank S.A.; 
b. przelew za pośrednictwem systemu elektronicznego Przelewy24.pl; 
c. płatność „za pobraniem”, tj. gotówką przy odbiorze Zamówienia kuriera do wartości 1000 zł lub do uzgodnienia w indywidualnych przypadkach z Zamawiającym; 
d. płatność gotówką tylko przy odbiorze osobistym z Miejsca odbioru. 
Poszczególne formy płatności dostępne w Sklepie internetowym opisane są szczegółowo zakładce PŁATNOŚCI.

 1. Przelewy elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący Zamówienia wybiera jako formę płatności płatność za pośrednictwem systemu elektronicznego i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się tam, Zamawiający otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Saunyonline.pl. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany na stronę Sklepu internetowego. Płatności on-line obsługiwane są przez Serwis Przelewy24. Serwis ten jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014 Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych. (zależnie od wybranego przez Zamawiającego systemu płatności elektronicznych), która jest ich administratorem danych osobowych.

 2. Przy płatności tradycyjnym przelewem, Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w emailu potwierdzającym Zamówienie.

 3. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie, może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia.

 4. W przypadku przedpłaty na konto Saunyonline.pl, Zamówienia nie opłacone w terminie 7 dni od otrzymania od Saunyonline.pl wiadomości z nr Zamówienia, są anulowane.

 5. Zamówienia dokonane w Sklepie internetowym wysyłane są za pośrednictwem różnych firm kurierskich, spedycyjnych lub Poczty Polskiej S.A. Możliwy jest także odbiór osobisty z Miejsca odbioru, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru ze Saunyonline.pl.

 6. Koszty dostawy każdorazowo zależą od wartości Zamówienia oraz sposobu metody dostawy Towarów do Zamawiającego, koszty te są podawane każdorazowo przy wyborze metody dostawy przez Zamawiającego podczas dokonywania przez niego Zamówienia. Całkowity koszt dostawy Towarów (tj. Cena Towarów wraz z kosztami wybranej metody dostawy Zamówienia) widoczne są dla Zamawiającego w panelu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia przez Klienta oraz w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia.

 7. Jeżeli Zamówienie obejmuje kilka Towarów, zwłaszcza o różnych gabarytach, może zaistnieć konieczność zapakowania Zamówienia w osobne paczki co powoduje zmianę ceny dostawy. Każdorazowo w takiej sytuacji Zamawiający jest o tym niezwłocznie zawiadamiany przez Saunyonline.pl i ustalane są indywidualnie warunki dostawy.

 8. Zamówienia na kwotę powyżej 1000 zł oraz Zamówienia realizowane na indywidualne zamówienia Zamawiającego nie są wysyłane są przez Saunyonline.pl z opcją płatności „za pobraniem”. W takim przypadkach, Zamawiający proszony jest o uregulowanie należności za Towar wraz z wybranymi kosztami dostawy z góry.

IV. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

 1. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży uwarunkowane wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu do doręczeń, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail), zaznaczeniem wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłaniem tak wypełnionego Zamówienia z panelu zakupów Sklepu internetowego, a także potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego.

 2. Dokonując Zamówienia, Zamawiający może, ale nie musi, zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć Konto Zamawiającego, tak, aby przy kolejnych zamówieniach nie podawać każdorazowo danych osobowych wskazanych w ust. 1. powyżej. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu. Użytkownik, który nie dokonał rejestracji Konta Zamawiającego dokonuje Zamówienia jako gość.

 3. Zamawiający proszony jest o dokonywanie niezwłocznej aktualizacji swoich danych podanych w trakcie rejestracji przy pomocy formularza dostępnego w Koncie Zamawiającego.

 4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont Zamawiających innych Zamawiających oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.

 5. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności: 
  a. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie innych indywidualnych parametrów Towaru, o ile są dostępne do wyboru na Stronie Towaru, a następnie kliknięcie przycisku 
  „Dodaj do koszyka”, 
  b. następnie po wyborze wszystkich zamawianych Towarów kliknięcie przycisku „
  Przejdź do realizacji zamówienia”,
  c. wprowadzenie danych osobowych oraz ewentualnie, o ile Zamawiający zgłasza takie żądanie, danych do faktury VAT, wpisanie ewentualnych uwag, czy komentarzy skierowanych do Saunyonline.pl we wskazane do tego celu pole oraz kliknięcie przycisku 
  „Zapisz”, a następnie kliknięcie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”;
  d. dokonanie wyboru metody dostarczenia Towarów oraz potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami Regulaminu poprzez odznaczenie tego faktu w panelu Zamówień oraz kliknięcie przycisku 
  „Przejdź do realizacji zamówienia”
  e. wybór formy dokonania płatności; 
  f. w celu zakończenia składania Zamówienia, kliknięcie przycisku 
  „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 6. Po złożeniu przez Zamawiającego Zamówienia, otrzymuje on odpowiedź na e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia z numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Zamawiającego Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. Każdorazowo po zmianie statusu Zamówienia, Zamawiający otrzyma stosowną informację mailową (np. że Zamówienie oczekuje na realizację lub że Zamówienie zostało anulowane lub że Zamówienie zostało wysłane) na adres email wskazany podczas składania Zamówienia Towarów.

 7. Do momentu kliknięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Towarów, jego ilości lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Saunyonline.pl nie określa minimalnej wartości Zamówienia.

 8. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.  Sklep internetowy nie określa minimalnej wartości Zamówienia.

 9. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia każdej z Umów sprzedaży, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający posiadający Konto Zamawiającego, po zalogowaniu do niego, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta Zamawiającego treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego do upływu okresu odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży.

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

 1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Saunyonline.pl nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Saunyonline.pl realizuje Zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicę. W przypadku wyboru miejsca realizacji Zamówienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Saunyonline.plm w celu ustalenia szczegółowych warunków Umowy sprzedaży, w tym uzyskania szczegółowych informacji o kosztach dostawy zamówionych Towarów.

 3. W Sklepie internetowym przy poszczególnych Towarach znajdują się oznaczenia dotyczące dostępności w magazynie Saunyonline.pl. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania zapasów Towarów w magazynie Saunyonline.pl, dlatego jeśli w Zamówieniu znajdą się Towary w danej chwili niedostępne, Saunyonline.pl niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.

 4. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.

 5. Zamówione Towary dostępne w magazynie Saunyonline.pl wysyłane są z reguły w terminie 3 dni roboczych lub w terminie widniejącym na Stronie danego Towaru, maksymalnie w ciągu 30 dni (w zależności od wybranej przez Zamawiającego metody dostawy), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczonych po zaksięgowaniu należnej zapłaty za Zamówienie na koncie w przypadku przedpłaty na konto Saunyonline.pl, bądź otrzymania przez Saunyonline.pl informacji z systemu płatności elektronicznych o dokonaniu zapłaty, bądź po dniu złożenia Zamówienia, w przypadku wyboru płatności gotówką „za pobraniem”, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6. poniżej.

 6. Saunyonline.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy:
  a. formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Saunyonline.pl nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych; 
  b. Zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Saunyonline.pl (w przypadku wyboru przedpłaty na konto Saunyonline.pl).

 7. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Saunyonline.pl Ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych Towarów.

 8. W przypadku dokonania Zamówienia więcej niż 5 szt. danego Towaru, przed dokonaniem zapłaty, Zamawiający proszony jest o kontakt telefoniczny ze Saunyonline.pl celem potwierdzenia możliwości realizacji takiego Zamówienia.

 9. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Saunyonline.pl zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 10. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy przesyłka lub jej część, nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem. Weryfikacja przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jej części, niekompletności lub niezgodności przesyłki lub jej części z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Saunyonline.pl.

 11. Przy odbiorze Zamówienia „za pobraniem” od kuriera Zamawiający proszony jest o posiadanie wyliczonej kwoty za Zamówienie z kosztami dostawy, ponieważ często zdarza się, że kurier nie posiada odpowiednich kwot w celu wydania reszty.

 12. Na każdy sprzedany Towar wystawiana jest faktura VAT, o ile Zamawiający wyraził takie życzenie i wskazał w treści Zamówienia dodatkowe informacje niezbędne do wystawienia faktury. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

 13. Saunyonline.pl zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.

 14. W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z płatności w terminie, o którym mowa w cz. IV. ust. 5. Regulaminu, Saunyonline.pl wyznacza Zamawiającemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Zamawiającego na adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Saunyonline.pl odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Saunyonline.pl prześle Zamawiającemu drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

 VI. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY:

 1. Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Saunyonline.pl informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Saunyonline.pl o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Zamawiający skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Saunyonline.pl prześle Zamawiającemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 4. Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Saunyonline.pl zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Saunyonline.pl), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Saunyonline.pl został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Saunyonline.pl dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności. Saunyonline.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Zwracane Towary Konsument proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Saunyonline.pl:Stolarstwo Bogdan Blazel, ul. Wyzwoelnia 8, 44-200 Rybnik, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Saunyonline.pl o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

 7. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy konsumenckiej, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów: m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Saunyonline.pl o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

VII. REKLAMACJE:

 1. Saunyonline.pl ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Towaru nie jest Konsument, odpowiedzialność Saunyonline.pl z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

 2. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację do odpowiedniego punktu producenta, wskazanego w dołączanym do Towaru dokumencie gwarancji lub do Saunyonline.pl, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: sklep@saunyonline.pl lub pisemnie na adres Saunyonline.pl: Saunyonline.pl:Stolarstwo Bogdan Blazel, ul. Wyzwoelnia 8, 44-200 Rybnik proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wadę Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub faktury VAT).

 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Saunyonline.pl.

 4. Saunyonline.pl informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Saunyonline.pl, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się do Delegatury 

Wojewódzki Inspektorat 
Inspekcji Handlowej w Katowicach
ul. Brata Alberta 4 
40-951 Katowice 
skrytka pocztowa nr 178 ,www.katowice.wiih.gov.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne sprawy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/


VIII. DANE OSOBOWE:

 1. Zamawiający lub Użytkownik wypełniając formularz kontaktowy, zapisując się do newslettera, dokonując Zamówienia i/lub rejestracji Konta Zamawiającego w Sklepie internetowym przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe. W przypadku subskrypcji newslettera lub rejestracji Konta Zamawiającego Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Saunyonline.pl.

 2. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Saunyonline.pl jedynie w celu w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem, i/lub rejestracji Konta Zamawiającego i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze handlowym, marketingowym, informacyjnym (newslettera). W przypadku podawania danych osobowych podczas składania Zamówienia i/lub wypełniania formularza kontaktowego podstawą przetwarzania danych jest wykonanie Umowy sprzedaży i/lub podjęcie czynności zmierzających do jej zawarcia.

 3. Administratorem danych osobowych jest Saunyonline.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub rejestracji Konta Zamawiającego i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub wysyłki newslettera. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim w innym celu niż wskazane w Regulaminie bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.

 4. Saunyonline.pl informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 5. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.

 2. Saunyonline.pl jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.

 4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 


Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku


 

 

Zapisz się do naszego newslettera